HIGH HOLY DAYS 2020

Rosh HaShanah

  • Saturday, September 19 at 10:00 am

Erev Yom Kippur

  • Sunday, September 27 at 7:00 pm

Yom Kippur

  • Monday, September 28 at 10:30 am

  • Neilah – 6:15 pm

Sukkoth

  • Saturday, October 3 at 10:00 am

Simchat Torah

  • Saturday, October 10 at 10:00 am